Koncepcja przedszkola

Przedszkole jest placówką wyróżniającą się wieloletnią tradycją. Koncepcja pracy oparta jest na myśli pedagogicznej założyciela Zgromadzenia bł. Edmunda Bojanowskiego.

Najważniejszymi założeniami pracy Przedszkola jest integralne wychowanie w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości. Przedszkole kładzie nacisk na kształtowanie osobowości wychowanków poprzez wprowadzenie ich w świat wartości moralnych, społecznych i kulturalnych. Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka w danym okresie rozwoju. Zwraca uwagę na dużą wartość zabawy u młodszych dzieci i jednocześnie w miarę wzrastania dziecka, potrzebę wprowadzania coraz większej ilości zajęć praktycznych i dydaktycznych.

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku odpowiednie warunki do rozwoju samodzielności, uzdolnień, możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Właściwe miejsce zajmuje tutaj dialog z Rodziną i środowiskiem życia dziecka. Przedszkole poprzez szereg działań przyczynia się do integracji Rodzin i lokalnej społeczności.

Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego oparta jest na wartościach chrześcijańskich uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe małego dziecka. Uważał On, że najważniejszym celem wychowania jest „ABY CZŁOWIEK STAŁ SIĘ OBRAZEM I PODOBIEŃSTWEM BOGA NA ZIEMI”, dlatego też w tym kierunku zmierzały jego metody  wychowawcze i cały program.

     Jego metody i poglądy na temat wychowania są  bardzo zbliżone do współczesnych. Edmund Bojanowski doskonale wyczuł to, co potwierdzają dzisiejsze skomplikowane badania
i analizy psychologiczne, że pierwsze lata życia człowieka mają decydujący wpływ na jego rozwój. Stąd  przynaglony światłem  nadprzyrodzonej wiary, wypracował własną metodę wychowawczą, którą polecił stosować w prowadzonych przez siostry ochronkach.

         Bł. Edmund Bojanowski w swojej pracy z dziećmi sięgnął po metody z jednej strony bardzo proste i dostępne, a z drugiej bardzo trafne, których skuteczność potwierdzają najnowsze osiągnięcia z dziedziny pedagogiki i psychologii. Jego system wychowania zdumiewa trafnością
i znajomością psychiki dziecka i jego praw rozwoju. Na kanwie wychowania religijnego, któremu poświęca bardzo dużo uwagi, dbał także
o wychowanie fizyczne, intelektualne, etyczne i społeczne. W wychowaniu dzieci bł. Edmund położył szczególny nacisk na stronę moralną, religijną i patriotyczną.

       Wychowanie przedszkolne w ochronkach określone przez bł. E. Bojanowskiego obejmuje integralne wychowanie dziecka poprzez następujące obszary wychowawczo – dydaktyczne:

Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:

 • Wyrabianie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,
 • Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej,
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • Poznanie i rozwijanie zmysłów,
 • Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych.

Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:

 • Rozwijanie procesów poznawczych,
 • Kształtowanie wyobraźni,
 • Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda),
 • Rozwijanie intelektu, mowy, twórczego myślenia i działania,
 • Rozwijanie talentów i zdolności.

Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych:

 • Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami,
 • Kształtowanie sfery uczuciowej,
 • Wdrażanie w system wartości i norm społecznie akceptowanych (w rodzinie, w ochronce, w społeczeństwie, w ojczyźnie),
 • Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i kształtowanie postaw sprzyjających przyjęciu przyszłych ról w rodzinie,
 • Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji (rodzinnych, religijnych, narodowych),
 • Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych relacji z rówieśnikami i środowiskiem,
 • Kształtowanie postaw sprzyjających świętowaniu, obrzędowość, wspólnotowość i spędzaniu wolnego czasu w rodzinie i środowisku,
 • Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych.

Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,
 • Rozwijanie twórczości teatralnej,
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki i tworzenia własnych prac plastyczno – technicznych.

Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów:

 • Kształtowanie sumienia, samooceny i odpowiedzialności za własne czyny z wykorzystaniem nagród i kar,
 • Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka, obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji do niesienia im konkretnej pomocy.

Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:

 • Wprowadzanie w świat symboli i wartości religijnych,
 • Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym i prawie Bożym,
 • Przybliżanie prawdy o życiu człowieka jako Dziecka Bożego w wymiarze doczesnym i wiecznym,
 • Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierne,
 • Wprowadzanie do właściwego przeżywania wydarzeń roku liturgicznego,
 • Ukazanie roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych,  jako wzoru do naśladowania.